menu

17:10:51
VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM - DI SẢN VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Trương Văn Bảo                                                                                                                          (Bài giảng giới thiệu Võ cổ truyền Việt Nam tại các lớp tập huấn trong nước và quốc tế)

VIETNAM VOCOTRUYEN - THE CULTURAL HERITAGE

OF VIETNAMESE PEOPLE

GIỚI THIỆU

Võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hoá của dân tộc Việt Nam. Võ cổ truyền Việt Nam là tên gọi chung cho các hệ phái võ thuật do người Việt Nam sáng tạo, bồi đắp, bảo lưu và truyền bá rộng rãi qua nhiều thế hệ trong suốt trường kỳ lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Võ cổ truyền Việt Nam là võ trận có những kỹ thuật, chiến thuật, đòn, thế, bài quyền, binh khí đặc thù. Với những kỹ pháp ấy, người Việt Nam đã dùng trong công cuộc dựng nước và giữ nước, mở mang và bảo vệ đất nước trong suốt quá trình lịch sử Việt Nam.

INTRODUCTION

Vietnam Vocotruyen (Vietnam traditional martial arts) is the cultural heritage of Vietnamese people. Vietnam Vocotruyen is the common name for martial arts sects of Vietnam. It was created, cultivated, retained and spread over many generations throughout the long history of Vietnamese people.

Vietnam Vocotruyen was originally a type of martial arts for battles. During the history of Vietnam, Vietnamese people applied techniques of bare hands and special weapons in building and defending, developing and protecting the country.

NÉT ĐẶC TRƯNG TIÊU BIỂU CỦA VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Đặc điểm

Trước đây, Võ cổ truyền Việt Nam được dùng trong trận mạc. Đây là loại hình võ thuật chiến đấu bằng những kỹ thuật tay không, cận chiến và binh khí đặc thù.

Những người tập luyện Võ cổ truyền Việt Nam sẽ giúp cho cơ thể trở thành vũ khí tự nhiên để đánh, đá, vật, khoá, bẻ… bằng tay, chân, khuỷu tay, đầu gối, vai, đầu, hông…

Võ cổ truyền Việt Nam phong phú, đa dạng. Các nguyên tắc cơ bản của Võ cổ truyền Việt Nam phản ánh phương pháp tích cực trong tinh thần:

Dĩ công vi thủ (lấy tấn công làm phòng thủ);

Đòn tay đánh ra đồng thời cũng là đòn tay ngăn chặn;

Đòn chân tấn công cũng dùng để phòng thủ;

Dĩ nhu chế cương (lấy mềm để thắng cứng);

Dĩ đoản chế trường (lấy ngắn để khống chế dài);

Dùng đòn tay để chống lại đòn tay;

Dùng đòn tay để chống lại đòn chân;

Dùng đòn chân để chống lại đòn tay;

Dùng đòn chân để chống lại đòn chân;

Dùng đòn chân để phá tấn (triệt mã);

Tay không chống lại binh khí;

Binh khí chống lại binh khí;

Thủ phản song hành (phòng thủ và phản công cùng một lúc).

THE DISTINCTIVE FEATURES OF VIETNAMESE TRADITIONAL MARTIAL ARTS

Characteristics

Originally, Vietnam Vocotruyen (Vietnamese traditional martial arts) was used for battles. This type of martial arts makes use of empty-handed techniques and weapons for application in combats.

Those who practice Vietnamese traditional martial arts will train the entire bodies to be natural weapons for striking, kicking, wrestling, grappling, etc., by using techniques executed by hands, feet, elbows, knees, shoulders, heads, hip and so on.

Vietnamese traditional martial arts are complex and diverse. The basic principles of Vietnamese traditional martial arts are characterized by a very active approach which is clearly reflected in its spirit:

Attack for defense;

A hand used for attack also serves to parry;

A kick used for attack also serves to defend;

Using soft to overcome hard;

Using short to control long;

Hands against hands;

Hands against kicks;

Kicks against hands;

Kicks against kicks;

Kicks against stances;

Empty-handed techniques against weapons;

Weapons against weapons;

Defense and counter-attack simultaneously.

VÕ ĐỨC

Các nguyên tắc của Võ cổ truyền Việt Nam là "đạo đức đi trước, các kỹ thuật theo sau", có nghĩa là học võ đức trước, luyện tập võ thuật sau. Võ đức là tinh thần cao cả mà người học võ cần noi theo. Đạo đức quan trọng vì giúp con người hoàn thiện nhân cách của chính mình. Đạo đức là niềm tin, là hành vi nhận định được việc tốt, xấu trong hành xử, đó là việc nhận biết những gì nên làm và những gì không nên làm. Đạo đức chính là phẩm hạnh theo ta như bóng với hình.

MORALITY OF MARTIAL ARTS

The principle of Vietnam Vocotruyen (Vietnamese Traditional Martial Arts) is “morality first then techniques”. Morality is taken to be important. Morality is the belief or recognition of “good” or “bad” behaviors. It is the determination of what should be done and what should not be done. Morality accompanies us like our shadows.

NHÂN VĂN VÀ THƯỢNG VÕ

Những người luyện tập Võ cổ truyền Việt Nam không phải để đánh bại người khác mà là để tự thắng chính bản thân mình.

Nhân văn là cách tư duy về con người, lịch sử, giá trị, tư tưởng, lời nói và những ước mơ của chúng ta. Nhân văn truyền cảm hứng cho chúng ta để hỏi chúng ta là ai và những gì cuộc sống của chúng ta nên có ý nghĩa.

Tinh thần thương võ rất cần thiết và quan trọng đối với người nào đó muốn thấu hiểu và sở đắc về võ thuật. Tâm võ phải được phát triển cùng cơ thể.

HUMANITY AND MARTIAL SPIRIT

Those who practice Vietnamese traditional martial arts do not strive to defeat others but to conquer themselves.

The humanities are ways of thinking about humans, history, values, ideas, words and dreams. The humanities inspire us to ask who we are and what our lives should mean.

Martial spirit is very important for someone who wants to master martial arts. Martial spirit is essential to understand and to acquire. The mind must be developed as well as the body.

TRIẾT LÝ VÕ CỔ TRUYỀN

ÂM DƯƠNG

Âm và dương là hai nguyên tắc cơ bản của triết học phương Đông. Các khái niệm về âm dương được sử dụng để mô tả như là hai lực lượng đối lập hoặc ngược lại liên kết với nhau và phụ thuộc lẫn nhau trong thế giới tự nhiên; cùng nhau tăng trưởng và có mối tương quan cân bằng với nhau trong vũ trụ.

PHILOSOPHY

 YIN AND YANG

Yin and Yang are two complimentary principles of Eastern philosophy. In Eastern philosophy, the concept of Yin-Yang, which is often called "Yin and Yang", is used to describe how seemingly opposite or contrary forces are interconnected and interdependent in the natural world; and, how they complement each other as they interrelate to one another.

NGŨ HÀNH

Ngũ hành là năm yếu tố cơ bản trong vũ trụ của triết học phương Đông là “Kim” (kim loại), “Mộc” (gỗ), “Thuỷ” (nước), “Hoả” (lửa), “Thổ” (đất). Ngũ hành diễn giải sự sinh hoá của vạn vật qua nguyên lý cơ bản “tương sinh”, “tương khắc”.

Nguyên lý tương sinh:

Kim sinh Thuỷ

Thuỷ sinh Mộc

Mộc sinh Hoả

Hoả sinh Thổ

Thổ sinh Kim

Nguyên lý tương khắc:

Kim khắc Mộc

Mộc khắc Thổ

Thổ khắc Thuỷ

Thuỷ khắc Hoả

Hoả khắc Kim

FIVE ELEMENTS

Five Basic Elements are Metal, Wood, Water, Fire, Earth; according to Eastern philosophy. This order of presentation is known as the "mutual generation" sequence. In the order of "mutual conquest" or "mutual overcoming".

The principle of generating:

Wood feeds Fire

Fire creates Earth

Earth bears Metal

Metal collects Water

Water nourishes Wood

Other common words for this cycle include “begets”, engenders” and “mothers”.

The principle of overcoming:

Wood parts Earth

Earth dams (or muddles or absorbs) Water

Water extinguishes Fire

Fire melts Metal

Metal chops Wood

This cycle might also called “controls”, restrains” or “fathers”.

BÁT QUÁI

Bát quái là tám quẻ gồm Càn (thiên: trời); Đoài (trạch: đầm, hồ); Ly (hoả: lửa); Chấn (lôi: sấm); Tốn (phong: gió); Khảm (thuỷ: nước); Cấn (sơn: núi); Khôn (địa: đất). Tám biểu tượng là bát quái được sử dụng trong vũ trụ học. Đạo giáo đại diện cho các nguyên tắc cơ bản của thực tại, xem như là một loạt tám khái niệm liên quan đến nhau. Trong các nền văn hóa biểu tượng truyền đạt ý nghĩa, Bát quái là nhóm các biểu tượng giữ ý nghĩa sâu sắc trong triết lý phương Đông. Bát quái là tám biểu tượng đại diện của các quá trình tự nhiên vận hành và biến hoá.

EIGHT TRIGRAMS

Eight trigrams are Heaven (Càn); Lake (Đoài); Fire (Ly); Thunder (Chấn); Wind (Tốn); Water (Khảm); Mountain (Cấn); Earth (Khôn). The Eight symbols are eight trigrams used in Taoist cosmology to represent the fundamental principles of reality, seen as a range of eight interrelated concepts. In all cultures, symbols convey meaning. The eight trigrams are groups of symbols that hold deep meaning in Eastern philosophy. These eight symbols are representations of naturally occurring processes. They represent movement and change.

KẾT LUẬN

Võ thuật là triết lý sống, giúp con người có được tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Võ cổ truyền Việt Nam còn là phương tiện giúp người học tìm được sự bình an trong tâm hồn.                                    

CONCLUSION

Martial art is the art of life, so Vietnam Vocotruyen can help us have sound mind in sound body. Vietnam Vocotruyen is also a means to find the peace in mind.

                                            --------------------

 

 

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 1123 | Added by: adminweb | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar