menu

13:00:10
TO AND FRO

*  Trương Văn Bảo

Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt

     (Dịch theo tài liệu võ thuật nước ngoài. “To and fro” có nghĩa là đi đi lại lại, tới tới lui lui)

Where is the center of gravity when advancing and retreating?

The center of gravity of the body moves depending upon which direction the body is traveling. While in front of stance facing to the front and stepping forward, the center of gravity is in the hips and the stomach. When retreating, the center of gravity is in the chest. Thus, people make the common mistake of leaning forward or backward. The torso should be kept erect and unmoving when stepping to the front or to the rear.

Trọng tâm ở đâu khi di chuyển tới phía trước và lui về đằng sau?

Trọng tâm cơ thể chuyển đổi tuỳ thuộc vào hướng di chuyển. Đứng tấn trước, hướng về trước và bước tới phía trước, trọng tâm ở hông và vùng bụng. Khi di chuyển về sau, trọng tâm nằm ở ngực. Vì vậy, người ta mắc lỗi thông thường là ngả người về trước hoặc về sau. Thân mình (trừ đầu, tay, chân) nên được giữ thẳng và không lay chuyển khi tiến về phía trước hoặc lui về đằng sau.

What are common errors when stepping forward and backward?

When stepping forward, many people lean forward before the step, then correct the error by leaning back near the completion of the movement. Other errors include raising the support foot heel, raising the moving foot too far from the floor, bringing the hips into position only at the last movement, and stepping very closely.

Những lỗi thông thường khi di chuyển tới phía trước và lui về đằng sau là gì?

Khi bước tới, nhiều người ngả về trước trước khi bước, vậy thì chỉnh lỗi này bằng cách ngả người về sau khi gần kết thúc sự chuyển động. Những lỗi khác là nâng gót chân lên, nhấc chân xa khỏi mặt sàn, chỉ đưa hông vào vị trí ở chuyển động sau cùng và bước rất gần.

When advancing or retreating, what is the pivot point on the support foot?

Some say the heel. Some say the ball of the foot. This is a small point of contention, especially among Shotokan Karate practitioners with inflexible ankles. When standing in a front stance without stepping, the weight of the body for the most part falls onto the balls of the feet. Although one is supposed to drive the rear heel into the floor, and the heel must contact the floor at the intermediate level, the ball of the foot is still doing the work. When you step forward, the front foot remains flat, since its heel will be the pushing point for the next technique. Actually, the entire foot should rotate on its own center, not on the hell, and not on the ball of the foot. If one is too inexperienced to do this, then the heel should be used. When moving the front foot to the side to change stances (e.g. from a back stance to a front stance), the entire sole of the rear foot should be used to push. The pivot point will be the heel, ideally. Since this is the point under which the leg connects to the ankle. Some people must rotate using the ball of the foot, however, when after 10 years of training their ankles are still stiff.

Khi tới hoặc lui, điểm chính yếu để nâng đỡ cho bàn chân là gì?

Một số người nói gót chân. Một số nói ức bàn chân. Đây là luận điểm nhỏ, đặc biệt đối với những người tập luyện Karate Shotokan là mắc cá chân cứng chắc. Khi đứng tấn trước nhưng không bước tới, trong lượng cơ thể hầu hết dồn vào các ức bàn chân. Dù rằng giả sử người ta lui gót chân sau dán sát mặt sàn, và gót chân phải chạm mặt sàn ở mức độ trung bình, ức bàn chân vẫn hoạt động. Khi bạn bước tới trước, bàn chân trước giữ phẳng, từ đó gót chân của nó sẽ là điểm đẩy tới cho một kỹ thuật tiếp theo. Thật ra, toàn bàn chân sẽ xoay chuyển trên tâm điểm riêng của nó, không phải trên gót mà cũng không phải trên ức bàn chân. Nếu một ai đó quá thiếu kinh nghiệm để thực hiện điều này, thì nên dùng đến gót chân. Khi di chuyển chân trước sang bên cạnh để đổi tấn (ví dụ từ tấn sau sang tấn trước), chỉ có chân sau sẽ được dùng để đẩy. Điểm chính yếu lý tưởng sẽ là gót chân. Bởi lẽ đây là điểm dưới mà chân kết nối với mắc cá chân. Một số người phải xoay chuyển bằng cách dùng ức bàn chân, tuy nhiên, sau 10 năm tập luyện mắc cá chân của họ vẫn cứng đơ.

When should the punch reach its imaginary target during a step?

During the early part of training, the punch should be timed so that it lands when the foot reaches the floor and the muscles of the arm and back contract as the front knee settles into position. Later, the timing of the punch will be varied so that it arrives at the target before and after the step in order to confuse the enemy. Most people incorrectly time their punch after the stepping action has completed. This reduces the benefit of stepping forward.

Khi nào thì quả đấm đến mục tiêu tưởng tượng của nó trong khi bước tới?

Thời gian đầu tập luyện, quả đấm sẽ được tính thời gian để nó đến mục tiêu khi chân áp mặt sàn và các cơ tay, lưng hợp với bộ phận đầu gối vào đúng vị trí. Sau đó, sự tính thời gian cho quả đấm sẽ được thay đổi để nó đến mục tiêu trước và sau bước chân làm cho đối phương bối rối. Hầu hết mọi người tính thời gian cho quả đấm không đúng sau khi động tác bước hoàn tất. Điều này làm suy giảm sự lợi ích của việc bước tới.

Do the hips rotate during a stepping punch?

No, the hips are kept square to the front during a stepping punch. Turning the hips during the stepping action slows and weakens the step and does very little to transfer any additional energy into the punch. Wiggling the hips during the stepping action does nothing, and yet it is becoming the rage among Shotokan practitioners. When stepping forward, the moving portions of the body are the mass of the technique, if they are successfully brought together during the impact. Wiggling the hips will not accomplish anything.

Trong khi bước tới tung ra quả đấm có xoay hông không?

Không, hông được giữ vuông góc với phía trước trong quá trình bước tới tung ra quả đấm. Xoay hông trong khi bước tới làm chậm và yếu bước chân và làm chuyển đổi nhỏ đến bất kỳ sự cộng lực nào vào quả đấm. Lắc hông trong lúc thực hiện động tác bước không có nghĩa gì, tuy nhiên nó trở thành sự ham mê đối với những người tập luyện Shotokan. Khi bước tới, những phần chuyển động của cơ thể là những động tác kỹ thuật, nếu những kỹ thuật đó cùng mang lại kết quả trong khi va chạm mạnh. Sự lắc hông sẽ không đạt được một vấn đề gì cả.

How can I make my stepping faster?

There are several methods, each providing a different kind of aid to the stepping action. You can tie a thick walled surgical tube to each ankle and practice drawing one foot up to the other. You can lunge forward and pull backward against the resistance of the tube. Ten repetitions at maximum speed in three sets are reported to aid velocity and explosive motion the most. Other training methods include training waist deep in water, wearing heavy ankle weights and stepping about, and doing squats with a heavy barbell. The most important skill to learn, however, is to pull with the insides of the legs to bring the legs together, then switch to pushing with the rear foot to step quickly.

Làm thế nào để tôi có thể bước nhanh hơn?

Có vài phương pháp, mỗi phương pháp trang bị một loại hình khác nhau giúp cho động tác bước chân. Bạn có thể cột một túi ống nặng vào mắc cá chân và tập kéo chân này đến với chân kia. Bạn có thể lao tới trước và giật ngược lại về phía sau nghịch với sức cản trở của túi ống. Lặp đi lặp lại mười lần với tốc độ tối đa được coi như là phương pháp hỗ trợ cho tốc độ và sự đột phá tốt nhất. Những phương pháp huấn luyện khác là tập luyện ngâm mình trong nước ngang tầm thắt lưng, mang vật nặng vào mắc cá chân và bước đi, và ngồi xổm đeo những thanh kim loại nặng. Tuy nhiên, vấn đề tập luyện kỹ năng quan trọng nhất là kéo phần trong của đôi chân tới với nhau, rồi chuyển để đẩy chân sau bước đi một cách nhanh chóng.

TVB Đà Lạt

Category: Tinh hoa võ thuật thế giới | Views: 1113 | Added by: adminweb | Rating: 4.0/1
Total comments: 0
avatar